اقتصاد گردان | کنفرانسی برای ورود بیشتر شرکت‌های ایرانی به عرصه جهانی