رویکرد جهانی‌سازی شرکت‌ها

دومین کنفرانس راهکارهای توسعه‌ی کارآفرینی بین‌الملل

محورهای کنفرانس

  • نقش ﮔﺮوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • اﺑﻌﺎد، اﻧﻮاع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﮕﺎه در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻦ‌آوری در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
  • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

زمان کنفرانس: اسفندماه ۱۳۹۸

مکان کنفرانس: تهران

حامیان مالی

حامیان معنوی

حامیان رسانه‌ای