دومین کنفرانس راهکارهای توسعه‌ی کارآفرینی بین‌الملل

اعضای کمیته‌ی علمی کنفرانس

ردیف نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی جایگاه علمی
1 دکتر جمشید عدالتیان دکترای مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه
2 دکتر محمدرضا کاباران‌زاده قدیم دکترای مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه
3 دکتر مهرداد جمالی دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه
4 دکتر محمد امین‌نژاد دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه
5 دکتر ساناز نبویان دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه
6 دکتر فاطمه هاشمی دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه
7 دکتر محمد عثمانوندی دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه
8 دکتر حامد مجتهدی دکترای کارآفرینی بین‌الملل مدرس دانشگاه