دیوان اقتصاد | نخستین کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین‌الملل برگزار شد