مقاله شناخت بازارهای آمیخته با نگاه کارآفرینی بین‌الملل