اخبار پول | نخستین کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین‌الملل برگزار شد